Green Lion Saw Frame

Teniu la versió en Català a sota

Since some time ago, lots of jewelers were asking me about my Green Lion Saw Frame and why I use this saw frame and not another one. So I decided to write my opinion and my feedback about it.

First of all, I want to remark that I’m working as a jeweler since 20 years ago and I have the first version of Green Lion Saw Frame. I bought mine almost 6 years ago, at the first beginning of them.

Before that, I always worked with the most common saw frame, I worked with it almost 15 years and I never felt the need to change it.

One day I started to see some jewelers I was following talking about the Green Lion Saw Frame and all of them were recommending it. So I decided to buy one because mine was quite old and decided to change it and try this new design.

My surprise was that when I started to work with it, it was so great. The feeling when you hold it is more comfortable because of its hard rubber handle and the weight is better distributed. When you work the saw frame doesn’t go to the sides or backwards like the traditional ones, so having a better distributed weight makes it much easier to saw with it.

I must explain also that I loved the design, the shape and the black colour made that I loved it the first time I saw it. But, it also works amazingly, so what else can I ask?

I just discovered this amazing video where the creator explains why he designed this saw frame and why this one is different from the others.

To finish I need to explain that I know about a very technical saw frame called Knew Concept, that it’s very interesting. I know a lot of jewelers that use this one too and they’re very happy, so here is also a photo of it and a video from RioGrande talking about it. I personally don’t have this one but maybe in future I will try it.

Style: “Neutral”

So, after these videos and information, which one is your favourite? I’m sure that Green Lion will gain lots of new fans, I’m true?

You can find the Green Lion Saw Frame:

You can find the Knew Concept Saw Frame:


<<< Català <<<

Des de fa temps molts joiers em pregunten sobre la meva serra Green Lion i el perquè faig servir aquest arquet i no un altre. Per tant he decidit escriure la meva opinió i la meva experiència sobre ell.

Primer de tot, vull remarcar que treballo de joiera des de fa 20 anys i que tinc la primera versió de l’arquet Green Lion. Vaig comprar-lo fa uns 6 anys, ben bé al principi que els començaven a fer.

Abans, sempre havia treballat amb l’arquet de joieria tradicional, vaig treballar-hi uns 15 anys i mai vaig tenir la necessitat de canviar-lo.

Un dia vaig començar a veure que alguns joiers que seguia parlaven del Green Lion i tots ells el recomenaven. O sigui que vaig decidir comprar-ne un ja que el meu arquet ja estava vell i havia decidit canvia-me’l, i volia provar aquest disseny.

La meva sorpresa va ser quan, un cop el vaig tenir a les meves mans, i vaig començar a treballar-hi, era fantàstic. La sensació és que és molt més còmode degut al seu mànec de goma i alhora el pes està molt millor distribuit. Quan el fas servir no es tomba cap als costats o enrerra com em passava amb l’arquet tradicional, o sigui que com que té el pes molt més ben equilibrat fa que sigui molt més fàcil serrar amb ell.

També haig de confessar que em va encantar el seu disseny, la seva forma i el color negre van fer que m’encantés des del primer moment que el vaig veure. Però, és que a més, funciona molt bé, per tant, què més li puc demanar?

Fa uns dies, vaig descobrir aquest video interessant on el mateix creador explica perquè va dissenyar l’arquet i perquè és diferent de la resta.

Per acabar, necessito explicar també que conec un altre disseny d’arquet més tècnic anomenat Knew Concept, i que el trobo molt interessant. Sé que molts joiers el fan servir i que en parlen molt bé, per tant aquí en teniu també una foto i un video de RioGrande parlant-ne. Jo personalment no el tinc i no l’he provat però potser en un futur ho podré fer.

Style: “Neutral”

Per tant, després d’aquests videos i informació, quin és el vostre arquet de joieria preferit? Jo estic segura que avui el Green Lion guanyarà molts fans nous, no us sembla?

Podeu trobar la serra Green Lion:

Podeu trobar la serra Knew Concept:

Cleaning a Silver ring

>> Versió en Català a sota <<

I have been thinking on write this post since some time ago, because I have some customers asking how to clean their silver pieces. I hope the information below can answer your questions and it can be helpful.

First step on cleaning a Silver ring is classify it depending on the finish it has and if it has a stone on it or not.

How to clean if the Silver ring has a stone. Take note that mostly of the products we can use can damage the porous gemstones, like Turquoise, Lapis lazuli, Pearls, Amber, Opal,…you can ask me if the stone on your ring accept cleaning products or not. So my advice on Gemstone silver rings is clean the piece with dishwasher soap and a toothbrush. Rinse with water and dry with a cotton cloth.

Next step is see if the finish of the ring is mat, polished or oxidised. If you have a polished Silver ring, you can use mostly of the products to clean it. I normally use Hagerty Silver Clean, you can find it on Amazon or specialised jewelry stores. This product cleans silver pieces only submerging the jewel inside and then rinse with soap and water. It’s also perfect to clean jewelry pieces with mat finish because you don’t need to use any abrasive product to clean, so it don’t polish your piece and don’t scratch the polished one.

For your polished Silver ring you also can use a Polishing cloth, I use Town Talk Original and also you can find it at any jewelry supplier or Amazon. This kind of cloth is perfect to clean tarnished Silver pieces and also for some pieces that have some oxidised finish. You can use it to clean the polished areas and keep the oxidised parts still black.

If you have a Silver mat ring I don’t recommend use this cloth because it can make the piece look more tarnished. So, if you have a mat Silver ring you can use the Hagerty Silver Clean as we saw but if you don’t want to invest in a chemical product you also can use Bicarbonate. It’s usual to have Bicarbonate at home, so you can use it with a toothbrush to clean your ring, and once you finish you can also use dishwasher soap and a cotton cloth to dry. If you use Bicarbonate in polished pieces you can scratch the polish and make the Silver ring look more mat.

If you have a Oxidised Silver ring, the best way to clean it is with the Polishing cloth or use dishwasher soap and a cotton cloth. If you use any abrasive cleaning product you can make the oxidised parts go out and make the ring look more polished.


Fa temps que tenia en ment escriure aquest article perquè tinc varis clients que em demanaven com netejar les seves peces de plata. Espero que la informació que et compateixo pugui resoldre els teus dubtes i et sigui d’ajuda.

El primer pas abans de netejar un anell de plata és classificar-lo depenent del seu acabat i de si porta una pedra o no. Com netejar un anell si porta pedra? Heu de tenir en compte que casi tots els productes per netejar plata poden fer malbé les pedres poroses com la Turquesa, el Lapislàtzuli, les Perles, l’Ambre, els Opals,…em podeu preguntar si la pedra del vostre anell admet productes de neteja o no. Per tant, el meu consell en anells amb pedra, si no sabeu si la pedra que porta és porosa, és fer servir sabó de rentar els plats (tipus Fairy o Mistol), esbandir amb aigua i eixugar amb un drap de cotó.

El pas següent es veure si l’acabat de l’anell és mate, polit o oxidat. Si tens un anell de plata polit, podràs utilitzar casi tots els productes per netejar-lo. Jo utilitzo Hagerty Silver Clean, i el pots trobar en botigues de joieria o a Amazon. Aquest producte neteja les peces de plata només submergint-les dins del líquid i després n’hi ha prou en ensabonar-les i passar-hi aigua perquè quedin com noves. També és perfecte per netejar les peces amb acabat mate ja que aquest producte no és abrassiu o sigui que no poleix l’acabat mate de la peça ni ratlla les peces polides.

Pels anells de plata polida també pots fer servir un drap de polir, jo utilitzo Town Talk Original i també el pots trobar a les botigues de joieria o a Amazon. Aquest tipus de drap també és perfecte per netejar les peces que tenen algunes parts de l’acabat oxidades (com el meu anell de ploma). El pots fer sevir per netejar les arees polides tot mantenint les parts oxidades en negre.

Si tens un anell de plata mate no et recomano que facis servir aquest drap ja que pot fer que la peça es vegi més bruta. Per tant, per netejar un anell amb l’acabat mate el millor és fer servir el Hagerty Silver Clean tal com us he explicat però si no vols invertir en un producte químic també pots fer servir Bicarbonat. És usual tenir Bicarbonat a casa, o sigui que el pots fer servir per netejar l’anell amb un raspall de dents vell que tinguis, per acabar amb una ensabonada i que l’eixuguis amb un drap de cotó serà suficient. Si utilitzes Bicarbonat en una peça polida pots ratllar la peça i fer que sigui mate enlloc de brillant.

Si tens una joia amb parts oxidades, la millor manera de netejar-la és fent servir el drap per polir o aigua i sabó. Si fas servir un netejador abrasiu l’únic que aconseguiras és que marxin les parts oxidades decoratives de la peça i que es vegi més polida.

Crec que no m’he deixat cap consell i que s’entenen bé tots els pasos i el perquè un producte va molt bé per unes joies però pot fer-ne malbé unes altres. Per tant, i per acabar, vull remarcar que casi tots els artesans i joiers donen instruccions de com netejar les seves creacions. La millor manera de saber-ho sempre és preguntant els dubtes que tinguis al teu joier de confiança i segur que sempre et podrà ajudar a mantenir les teves joies boniques com el primer dia.

How to Photograph Jewelry

When I started selling my jewelry online I realised that I need better photos for my pieces, because photography is the most important thing when you sell online. It’s the only way the customer can see your product and have an idea of how it looks like.

So I decided to invest in a good camera and great lens. My first camera 15 years ago was a Cannon G10, then I had a Cannon G16 and since 3 years ago I use a Cannon EOS 750D. Actually the two lenses I use more are my Macro EF-S 35mm, and my Ultrasonic EF 20mm, both with 1:2.8. I’m a big fan of Cannon but I’m sure there’re Nikon and other brands that have amazing machines. I’m also lucky to have a photographer for friend (Dario Rumbo @_dazzad_) that always helped me to choose the great combination of lens and camera.

On my jewelry I use a lot of gemstones, and since the beginning I realised that the best light to shoot gemstones was natural light. I tried several times to use artificial light and light boxes but I never got the photo results I got with natural light. If you are a professional with photography skills or have a great set up, maybe you can control the light and get amazing results. But, this was not my case, I’m jeweler and all I want to explain here is my experience as a no professional photographer.

I use natural light, with indirect light and a translucent white curtain depending on the pieces. The best hours to shoot are the morning and late afternoon, because the light colour is perfect and not so intense. The cloudy days are perfect to use natural light and also the best days to go outside for a photoshoot. The clouds mitigate the light and reflections and the jewels look great.

I’m not going to talk about the sizes and the format I use because it changes a lot depending on the photos. I usually shoot in big format and change it with the edition depending on what I need.

I use Photoshop for edition. I know that it’s maybe quite difficult for a beginner, I did some classes during my jewelry studies and then I learned by myself asking to some friends and looking tutorials. There are lots of photo edition tutorials on Youtube! I also use Lightroom CC app on my phone to edit photos. This app is very easy to use and it lets you edit your photos as good as Photoshop.

https://www.etsy.com/seller-handbook/article/case-study-how-to-photograph-jewelry/150875867017

Here is my experience and I hope this can help you to make better jewelry shoots. Some weeks ago I discovered and amazing article from Etsy talking exactly about how to photograph jewelry. Here is the link to this article and it maybe will give you some more information and some tips and tricks.

If you have any suggestions or questions don’t hesitate to leave them in comments. So everybody can collaborate to grow this article with more information about it.

Now it’s time to go to shoot!

Amethyst / Transcend to Transform

Transformation + Protection + Addiction-Release + Sleep aid

Treasured by generations of crystal lovers, Amethyst’s name comes from ancient Greek legend of Bacchus and his intoxicating powers. Taking legend to heart, Ancient Greeks and Romans drank from Amethyst goblets as a talisman against overindulgence and addiction. English regalia were even decorated with amethysts during the Middle Ages to symbolize royalty. Amethyst jewelry has been found and dated as early as 2000 BC.

It has been associated with many myths, legends, religions, and numerous cultures. Some historical accounts say that Saint Valentine had an Amethyst ring carved with an image of Cupid. And for those familiar with Old Testament history, Amethyst was one of the twelve gemstones that represented the twelve tribes of Israel.

For many years, Amethyst was held to be one of the most precious gemstones, often favourited by royalty or exclusively by the clergy as a symbol of Christ. It was even held for many years in the same regard as the diamond. It wasn’t until the discovery of more abundant supplies of Amethyst that it became a gemstone enjoyed by more than just the wealthiest buyers.

Leonard da Vinci once said that amethyst helps to quicken intelligence and get rid of evil thoughts. 

Today, Amethyst reminds us to always treat body and mind as a sacred temple. A stone of protection, it creates an ultraviolet bubble of protective light around people and spaces, and it’s very helpful for insomnia and nightmares. A stone of transcendence, Amethyst heightens psychic powers, and will strengthen your connection to all things mystical and magical. 

Amethyst is a purple variety of Quartz (SiO2) and owes its violet color to irradiation, iron impurities and the presence of trace elements, which result in complex crystal lattice substitutions. Its hardness (a 7 on the Mohs scale) is the same as other Quartz and the best varieties of Amethyst can be found in Siberia, Sri Lanka, Brazil and the far East.

Amethyst is the traditional birthstone for February and a zodiac birthstone for Aquarius and Pisces. 

Bibliography:

– Crystals, The Modern Guide to Crystal Healing, Yulia van Doren.

– American Gem Society, www.americangemsociety.org

– Wikipedia

Pablo Cimadevila

Since time ago I follow the works of this Galician jeweler, I like his jewelry and his video-tutorials on Youtube. Some of you maybe will know him because of the Discovery Max program called “24 Kilates”, o because he has created jewelry for celebrities like Laura Escanes and Risto Mejide, o maybe because of his Olympic Games participation. Either way, it seems that everything that comes to his hands becomes a jewel, even a screw! Don’t miss his latest video and as it says on his tattoo “If you can dream it, you can do it”.


Fa temps que segueixo aquest joier de Galícia, m’agraden les seves joies i sobretot els video-tutorials que fa a Youtube. Alguns de vosaltres potser el coneixereu pel programa de “24 Kilates” del Discovery Max, altres per haver fet joies a famosos com la Laura Escanes i el Risto Mejide, o potser el coneixereu per la seva faceta d’esportista Olímpic. Sigui com sigui, sembla que tot el que arriba a les seves mans es converteix en joia, encara que sigui un cargol! No us perdeu el seu últim video, i tal com diu el seu tatuatge “If you can dream it, you can do it”.

New 18kt!

Hello everybody! I’m here again, after some years not posting on 18kt I’ve decided to redesign this site to keep sharing information and jewelry things with you.

The past years the way we communicate and share the information have changed a lot, and this is the new way 18kt will do it.

You will find a new menu with new sections like Tips & Tricks, Gemstones and Interviews. I hope you like it and we can collaborate to make this community bigger.

Thank you!


Hola a tothom! Torno a ser aquí! Després d’una anys sense publicar pràcticament res he decidit redissenyar aquest bloc i seguir compartint informació relacionada amb la joieria.

Els últims anys la manera que ens comuniquem i compartim la informació ha canviat molt, i aquesta serà la nova manera que ho faré a 18kt.

Hi trobareu un nou menú amb seccions noves com Tips & Tricks, Gemstones i Interviews. Espero que us agradi i que poguem col·laborar per fer crèixer aquesta comunitat junts.

Gràcies!