Indra Karpaviciute

Lituania de naixement, la Indra té una gran formació artística havent estudiat tant a Lituania, els Estats Units i Anglaterra. Actualment està a Bristol on continua treballant i creant aquestes magnífiques joies.

Lithuanian born Indra comes from a great artistic background having studied arts in Lithuania, the United States and United Kingdom. Now she’s working at Bristol where she creates these amazing jewels.